Užduok klausimą ekspertui

Rankų dezinfekcinis skystis (1 l)

Zoom
4.99 €
Kiekis:

Rankų dezinfekcinis skystis (1 l)


Pagamintas pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos rekomenduojamą formulę Nr. 1

 

Naudojant tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.

 

Veiklioji medžiaga: denatūruotas etilo alkoholis 80% tūrio, CAS Nr. 64-17-5 EB Nr. 200-578-6. Sudėtyje yra glicerolio, vandenilio peroksido. Prieš naudojimą perskaityti naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą. Biocido autorizacijos liudijimas 2020-03-05 Nr. VKE-88,

Naudojimas: Dozuokite dezinfekantą į delną. Padenkite visą rankų paviršių ir trinkite rankas, kol nudžius.

 

TIK IŠORINIAM NAUDOJIMUI. VENGTI KONTAKTO SU AKIMIS. Labai degus skystis ir garai. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių,žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti gerai vėdinamoje ir vėsioje vietoje. Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8-5) 236 2052, 8 687 53 378.

 

 

Tinka naudoti 2 metus nuo pagaminimo datos, kuri nurodyta ant pakuotės.

Palikti atiliepimą apie prekę