Užduok klausimą ekspertui

El. parduotuvės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Naudotis e. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.3. juridiniai asmenys;
1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Jeigu Jūs norite naudotis e. parduotuvės paslaugomis, galite arba užsiregistruoti, arba naudotis be registracijos duomenų, pateikiant savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo produktai turi būti jums pristatyti.

3. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis e. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių 1 Priede aprašyta „Privatumo politika“.

4. Prekių kainos, nurodytos e. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes e. parduotuvėje. Prekių kainos e. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos.

5. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Jūsų ir AB „NAUJOJI RINGUVA“ laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e. parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę (perskaitę paspaudžiate mygtuką „Aš sutinku su Taisyklėmis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis pasirašyta tarp AB „NAUJOJI RINGUVA“  ir tarp Jūsų yra saugoma e. parduotuvėje.

6. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą AB „NAUJOJI RINGUVA“ Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu.

 

II. Jūsų teisės ir pareigos

7. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių. 

8. Jūs, naudodamasis e. parduotuves paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis. 

9. Jūs e. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, Jūs privalote nedelsdamas duomenis atnaujinti.

10. Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e. parduotuve. 

11. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

12. Jūs privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas. 

13. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti AB „NAUJOJI RINGUVA“. AB „NAUJOJI RINGUVA“ neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės e. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju AB „NAUJOJI RINGUVA“ turi teisę laikyti, kad veiksmus e. parduotuvėje atlikote Jūs.

14. AB „NAUJOJI RINGUVA“  neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami e. parduotuvės paslaugomis.

 

III. AB „NAUJOJI RINGUVA“ teisės ir pareigos

15. Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, tai AB „NAUJOJI RINGUVA“  turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

16. AB „NAUJOJI RINGUVA“  pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi e. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti e. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

17. AB „NAUJOJI RINGUVA“ įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 

18. AB „NAUJOJI RINGUVA“ , susidarius nenumatytoms aplinkybėms negalėdamas Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

19. Už prekes Jūs galite atsiskaityti naudojantis www.paysera.lt sistema.

 

IV. Privatumo politika

20. Ši privatumo politika reglamentuoja AB „NAUJOJI RINGUVA“ ir AB „NAUJOJI RINGUVA“ elektroninės parduotuvės www.ringuva.lt (toliau e. parduotuvė) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 

21. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

22. AB „NAUJOJI RINGUVA“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
22.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
22.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 
22.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
22.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
22.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
22.3.3. AB „NAUJOJI RINGUVA“ įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
22.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia AB „NAUJOJI RINGUVA“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
22.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
22.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
22.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
22.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
22.8. Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

23. Naudotis e. parduotuvės paslaugomis gali:
23.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
23.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
23.3. juridiniai asmenys;
23.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

24. AB „NAUJOJI RINGUVA“ gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima: 
24.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
24.2. išrašyti finansinius dokumentus;
24.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
24.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus. 

25. Registracijos e. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 

26. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis AB „NAUJOJI RINGUVA“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

27. AB „NAUJOJI RINGUVA“  gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

28. AB „NAUJOJI RINGUVA“ pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
28.1. tik šio dokumento 5.3. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
28.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

29. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

 

30. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

31. AB „NAUJOJI RINGUVA“, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu eparduotuve@ringuva.lt arba AB „NAUJOJI RINGUVA“ darbuotojams Staniūnų g. 1, Panevėžys).

 

32. AB „NAUJOJI RINGUVA“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e. parduotuvėje. 

33. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje.

 

V. Prekių pristatymas

34. AB „NAUJOJI RINGUVA“ įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas prekes, po apmokėjimo, Jūsų užsakyme nurodytu adresu: 
34.1. per 3-5 darbo dienas, už prekes apmokant pagal šių Taisyklių 19 punktą;

35. Prekes pristatys Venipak kurjerių tarnyba.
35.1. Prekių pristatymas kurjeriu Pirkėjo nurodytu adresu (per 3-5 darbo dienas) papildomai kainuos 3 Eur, jei pirkinio suma neviršys 30 Eur. Jei pirkinio suma didesnė nei 30 Eur, prekių pristatymas - nemokamas;

36. AB „NAUJOJI RINGUVA“  turi teisę vykdyti akcijas ir keisti pristatymo sąlygas. 

37. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai. 

38. Prekės pristatymo metu Jūs privalote su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir atsiųsti mums. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. 

39. Prekių pristatymo Lietuvos Respublikoje kaina yra tokia, kokia yra nurodyta elektroninėje parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje, prekių užsakymo pateikimo momentu.

40. AB „NAUJOJI RINGUVA“ neatsako už Kliento užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių AB „NAUJOJI RINGUVA“  negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

 

VI. Prekių grąžinimas

41. Prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

42. Kai grąžinama nekokybiška prekė, AB „NAUJOJI RINGUVA“  įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai AB „NAUJOJI RINGUVA“ neturi analogiškos prekės, jums bus sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai. Kliento sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo Kliento grąžinamų prekių pristatymo AB „NAUJOJI RINGUVA“  dienos. Klientas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Prieš grąžinant prekę, Klientas privalo susisiekti su Pardavėju.

43. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu (el. paštu eparduotuve@ringuva.lt arba paštu Staniūnų g.1, Panevėžys) per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

44. Norėdami atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalote Taisyklių 31 punkte nurodytais kontaktiniais adresais pranešti apie sutarties atsisakymą raštu. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą gausite pranešimą Jūsų nurodytu el. paštu. Jeigu negausite patvirtinimo per 24 val., privalote kreiptis telefonu į AB „NAUJOJI RINGUVA“. Atsisakę sutarties, per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties atsisakymo dienos privalote grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 30 punkto reikalavimus, jeigu ji Jums buvo pristatyta. Atsisakius sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės grąžinimo dienos.

45. Jūs neturite teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu: 
45.1. Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.
45.2. Neturite prekės įsigijimo įrodymo (pirkimo čekis arba PVM sąskaita faktūra, pristatomi su preke).

 

VI. Baigiamosios nuostatos

46. AB „NAUJOJI RINGUVA“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas e. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje. 

47. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e. parduotuvės paslaugomis.

48. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

49. Visi nesutarimus dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

50. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.


51. AB „NAUJOJI RINGUVA“ neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Klientas patenka į šiuos tinklalapius per AB „NAUJOJI RINGUVA“  elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.


52. AB „NAUJOJI RINGUVA“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą.